Potrzebujesz pomocy? ZADZWOŃ 667-778-110

Regulamin sklepu

Polityka prywatności

Regulamin sklepu

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego.

§1 Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin [Regulamin] określa zasady korzystania ze sklepu internetowego [Sklep] prowadzonego pod adresem URL https://time24.pl , lub pod adresami będącymi jego rozszerzeniem, bądź kontynuacją prowadzonego przez:
  1. oznaczenie przedsiębiorcy: JUBITOM Kazimierz Tomasiewicz [Jubitom]
  2. adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 84-230 Rumia, ul. Partyzantów 79
  3. numery ewidencyjne: NIP: 586-005-04-19, REGON: 191191635
  4. rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra właściwego ds. gospodarki.
 2. Warunkiem skorzystania z Sklepu jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz przestrzeganie zawartych w nim zasad. Użytkownikom zaleca się zapoznanie z treścią Regulaminu, przed podjęciem jakichkolwiek działań.
 3. Wszelkie informacje na temat Sklepu oraz wszystkich zagadnień z nim związanych można uzyskać:
  1. dzwoniąc pod numer telefonu: +48 667-778-110, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora ponosi dzwoniący)
  2. drogą mailową: sklep@time24.pl
  3. wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie URL https://time24.pl
  4. w siedzibie Jubitom wskazanej w ust. 1b niniejszego paragrafu..

§2 Zamawianie

 1. Zamawianie wybranych produktów lub produktu odbywa się poprzez złożenia zamówienia w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem https://time24.pl. Zamówienie takie skutkuje zawarciem umowy na odległość, a także obowiązkiem zapłaty za zamawiane produkty lub produkt.
 2. Kupującemu dokonującemu operacji w Sklepie zaleca się rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie wszystkich przewidzianych w formularzu zamówienia lub rezerwacji   rubryk w celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości związanych z realizowanym procesem zamawiania.
 3. W odniesieniu do zamówień realizowanych w Sklepie:
  1. kupujący składając zamówienie skutkujące obowiązkiem zapłaty może jej dokonać poprzez jedną z opisanych w §3 Regulaminu form,
  2. w przypadku wyboru formy płatności o których mowa w §3 ust. 1a i 1b realizacja oraz wysyłka zamówienia nastąpi po otrzymaniu zapłaty,    
  3. realizacja zamówień złożonych w dni powszednie po godzinie 15, w soboty, w niedziele oraz w święta rozpoczęta zostanie następnego dnia roboczego,
  4. zwyczajowy termin realizacji zamówienia, liczony od dnia zawarcia umowy do dnia wydania przedmiotu zamówienia kupującemu wynosi do 9 dni roboczych; właściwy dla danego zamówienia czas realizacji zostanie każdorazowo podany kupującemu przed złożeniem zamówienia,
  5. jeżeli kupujący złożył jednocześnie kilka zamówień w różnym czasie i o rożnych terminach realizacji, na wyraźne polecenie kupującego mogą one zostać zrealizowane łącznie, a za termin ich realizacji uznaje się termin realizacji najbardziej czasochłonnego.
  6. warunki realizacji zamówień opisane w niniejszym ustępie dotyczą jedynie tych realizowanych na terytorium Polski. Warunki realizacji zamówień przekraczających granice terytorialne Rzeczpospolitej Polskiej ustalane będą na drodze indywidualnego porozumienia z kupującym.

§3 Płatności

 1. Zapłata przez kupującego ceny umowy zawartej w Sklepie w trybie opisanym w §2 ust. 1a Regulaminu, nastąpić może w następujących formach:
  1. płatność w postaci przekazu pocztowego lub przelewu na rachunek bankowy Jubitom: Bank Zachodni WBK SA, nr rachunku: 94 1500 1025 1210 2010 0982 0000
  2. płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu www.tpay.com
  3. płatność przy odbiorze – gotówką u kuriera (opcja za pobraniem)

§4 Odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne

 1. Produkty oferowane w Sklepie są nowe oraz pozbawione wad fizycznych lub prawnych.
 2. Jubitom jest odpowiedzialny względem kupującego za wady fizyczne i prawne zakupionych za pośrednictwem Sklepu produktów [Rękojmia], do stwierdzenia których doszło w terminie do dwóch lat licząc od dnia wydania produktu kupującemu.
 3. W przypadku stwierdzenia wady produktu kupujący zobowiązany jest do jej zgłoszenia nie później niż w terminie roku licząc od dnia zakończenia okresu obowiązywania Rękojmi.
 4. Zgłoszenia z tytułu rękojmi należy dokonać na jeden z poniższych sposób:
  1. dzwoniąc pod numer telefonu: +48 667-778-110 , od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, za wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy (koszt połączenia zgodnie ze stawkami operatora ponosi dzwoniący)
  2. drogą mailową: sklep@time24.pl
  3. wypełniając formularz kontaktowy zawarty na stronie URL https://time24.pl
  4. w siedzibie Jubitom wskazanej w ust. 1b niniejszego paragrafu
  5. w wybranym salonie stacjonarnym Jubitom (lista salonów stacjonarnych Jubitom dostępna jest pod adresem www.jubitom.com).
 5. Wszelkie roszczenia z tytułu Rękojmi Jubitom rozpatrywał będzie w terminie 14 dni licząc od dnia ich zgłoszenia.
 6. W przypadku zaistnienia wady kupujący może:
  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny,
  2. odstąpienia od umowy
  3. żądać wymiany wadliwego produktu na nowy
  4. żądać naprawy produktu.
 7. Uprawnienia opisane w ust. 6a i 6b niniejszego paragrafu nie mają zastosowania, jeżeli Jubitom niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności naprawi wadliwy produkt lub wymieni na nowy, pozbawiony wad. Ograniczenie wynikające ze zdania poprzedzającego nie ma zastosowania jeżeli wadliwy produkt był już wymieniany lub naprawiany chyba, że doprowadzenie do zgodności z umową w wybrany przez kupującego sposób wymagałoby nadmiernych kosztów lub byłoby niemożliwe.  
 8. W celu jak najszybszego rozpatrzenia zgłoszenia wadliwego produktu zaleca się precyzyjne i szczegółowe opisanie wady, w szczególności na podstawie wypełnionego wzoru formularza, stanowiącego Załącznik 2 do Regulaminu.
 9. W razie stwierdzenia, iż niezgodność produktu z umową jest skutkiem wady, do zaistnienia której doszło z przyczyn leżących po stronie kupującego, w tym z tytułu nieprawidłowej eksploatacji JUBITOM skontaktuje się z kupującym w celu poinformowania go o ewentualnych kosztach naprawy.  
 10. Poza powyższym wybrane produkty oferowane przez Jubitom objęte są gwarancją:
  1. Warunki gwarancji, opis produktu oraz sposób realizacji świadczenia gwarancyjnego zawarte zostały każdorazowo w karcie gwarancyjnej dołączonej do produktu.
  2. Objęcie danego produktu gwarancją nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi.

§5 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z postanowieniami art. 27 ustawy o prawach konsumenta kupującemu będącemu konsumentem w przypadku dokonania zakupu w Sklepie w trybie opisanym w §2, ustęp 1a Regulaminu przysługuje uprawnienie do odstąpienia od zawartej z Jubitom umowy.
 2. Odstąpienie od umowy następuje na skutek złożenia oświadczenia, przy czym zaleca się składanie oświadczenia o wzorze, który stanowi Załącznik 1 Regulaminu. Załącznik 1 - Odstąpienie od umowy
 3. Odstąpienie od umowy możne nastąpić w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, licząc od dnia objęcia w posiadanie przedmiotu umowy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Odstępujący od umowy zobowiązany jest zwrócić wydany mu produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy odesłać na adres Time24, ul. Partyzantów 79, 84-230 Rumia.
 5. Kupującemu nie przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy w przypadku, gdy jej przedmiotem będą produkty wykonywane na indywidualne zamówienie lub ściśle związane z jego osobą.
 6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech lub sposobu funkcjonowania.

§6 Prawa autorskie

 1. Sklep wraz z wszystkimi jego integralnymi elementami, w szczególności takimi jak: layouty, oprogramowanie lub bazy danych, jest utworem zbiorowym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którego redaktorem jest Jubitom. W zakresie opisanego powyżej utworu nie mieszczą się autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczanych w Serwisie przez jego użytkowników.
 2. Zabrania się rozpowszechniania, utrwalania, zwielokrotniania, archiwizowania technikami cyfrowymi lub wprowadzania do pamięci komputera, dokonywania opracowań Sklepu, w tym wykorzystywania jego fragmentów lub elementów bez wiedzy i zgody Jubitom.

§7 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku dokonania przez Jubitom zmian w Regulaminie, użytkownikowi Sklepu w terminie 14 dni od dnia, w którym dowiedział się o zmianie Regulaminu przysługuje prawo do złożenia na adres: sklep@time24.pl oświadczenia o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu, które to oświadczenie będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie.
 2. Powyższe nie dotyczy zawartych do dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, zobowiązaniach stron, które to będą realizowane na dotychczas obowiązujących zasadach, chyba, że użytkownik zażąda stosowania w stosunku do przedmiotowego zobowiązania zmienionych warunków Regulaminu.

Polityka prywatności

Administrator

CO WARTO WIEDZIEĆ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM TIME24? (w kontekście art. 13 Rozporządzenia RODO)

Administratorem danych osobowych jest:

 • oznaczenie przedsiębiorcy: JUBITOM Kazimierz Tomasiewicz [Jubitom] - właściciel sklepu internetowego www.time24.pl
 • adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej: 84-230 Rumia, ul. Partyzantów 79
 • numery ewidencyjne: NIP: 586-005-04-19, REGON: 191191635
 • rejestr do którego wpisany jest przedsiębiorca: Centralna Ewidencja i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzona przez Ministra właściwego ds. gospodarki.
 • tel 58 671-96-90, e-mail: IODO@jubitom.com

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jubitom wyznaczyło inspektora ochrony danych osobowych. Zapraszamy do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z danymi osobowymi, na jeden z następujących sposobów sposób:

 • adres email: IODO@jubitom.com
 • adres pocztowy: INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH JUBITOM, ul. Partyzantów 79, 84-230 Rumia
 • spotkanie w miejscu głównego wykonywania działalności (po uprzednim ustaleniu terminu)

Na jakiej podstawie prawnej wykonuje się przetwarzanie ?

 • Jubitom przetwarza dane osobowe, bowiem jest to konieczne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „b)” RODO);
 • przetwarzanie wynika również z ciążących na Jubitom obowiązków prawnych np. dla celów podatkowych lub z tytułu odpowiedzialności za produkt wadliwy (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „c)” RODO);
 • przetwarzanie jest ponadto niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Jubitom (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „f)” RODO);
 • Jubitom, przetwarza także dane w wyniku dobrowolnej zgody osoby zainteresowanej (w rozumieniu art. 6 ust. 1, lit „a)” RODO).

W jakim celu przetwarza się dane ?

 • w celu prawidłowej realizacji umów sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie Jubitom lub usług powiązanych ze sprzedażą, obejmujących również proces dostawy zakupionego towaru;
 • w celu przeprowadzenia postępowań z tytułu rękojmi za wady, gwarancji lub innych przypadków niezgodności towaru z umową;
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i zapewnienia obsługi systemów płatniczych za towary zakupione lub zamówione w sklepie internetowym Time24, prowadzonym pod adresem URL https://www.time24.pl;
 • w celu prawidłowej ochrony, zarządzania i obsługi kont klienta w systemie teleinformatycznym Time24, a także w sklepie internetowym Time24, prowadzonym pod adresem URL https://www.time24.pl;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawieranych z Jubitom umów sprzedaży lub świadczonych przez Jubitom lub strony trzecie usług powiązanych ze sprzedażą;
 • w celu prowadzenia przez Jubitom działań nakierowanych na podnoszenie poziomu jakości oferty towarowej lub poziomu świadczenia usług;
 • w celu organizacji przez Jubitom programów lojalnościowych, konkursów, akcji promocyjnych lub innych działań marketingowych;
 • w celu jak najlepszego dopasowania do preferencji klientów reklam lub ofert o charakterze marketingowym, w tym przy użyciu technik zautomatyzowanego przetwarzania lub profilowania;
 • w celu obsługi zgłoszeń, kierowanych do Jubitom;
 • w sytuacjach, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń dotyczących Jubitom;
 • w celu prowadzenia działań marketingowych wykonywanych za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji jak i w formie marketingu bezpośredniego.

Jakimi uprawnieniami dysponuje osoba, której dane przetwarza Jubitom ?

W zależności od podstawy prawnej, na mocy której Jubitom przetwarza dane osobowe, osobie, której dane są przetwarzane przysługują wybrane z następujących uprawnień:

 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, które może być złożone w dowolnym momencie;
 • prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • prawo do przeniesienia danych do wskazanego administratora;
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 • prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym informacji dotyczących:
  • danych posiadanych przez Jubitom
  • celu i sposobu przetwarzania
  • odbiorców, którym zostały udostępnione dane
  • źródła pochodzenia danych, jeżeli nie zostały one zebrane przez Jubitom

Do kogo wnieść skargę ?

Wszelkie skargi związane z przetwarzaniem przez Jubitom danych osobowych należy wnosić do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (do dnia 25 maja 2018 roku) lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25 maja 2018 roku):

 • adres URL: https://giodo.gov.pl/ (po 25 maja 2018 roku adres może ulec zmianie)
 • adres pocztowy: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 • e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl (po 25 maja 2018 roku adres może ulec zmianie)
 • infolinia: +48 606 950 000

Kto, poza Jubitom, może uzyskać dostęp do danych osobowych ?

Jubitom udostępnia dane osobowe podmiotom przetwarzającym oraz stronom trzecim w zakresie, jaki jest niezbędny do prawidłowej organizacji prowadzonej działalności. Powyższe oznacza, że dostęp do danych mogą otrzymać również podmioty świadczące usługi wspomagające proces promocji, sprzedaży lub świadczenia usług przez Jubitom, w tym przy wykorzystaniu narzędzi automatycznych. Każdorazowo jednak udostępnianie odbywa się wyłącznie w ramach przysługujących Jubitom uprawnień, a także w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne (umowy).

Dane osobowe mogą być również przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym z takich przypadków stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w postaci stosownych klauzul umownych.

Upoważnione, właściwe organy w ramach nadanych im uprawnień mogą również uzyskać dostęp do przetwarzanych przez Jubitom danych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Jubitom przechowuje przez okres:

 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „b)” i „c)” RODO z dniem upływu najodleglejszego terminu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności podatkowych, rachunkowych lub z tytułu odpowiedzialności cywilnoprawnej;
 • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1, lit „a)” i „f)” RODO w tym dla celów związanych z działalnością marketingową, z dniem zaprzestania prowadzenia działalności przez Jubitom, lub dniem wycofania zgody na przetwarzanie, bądź złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

Automatyczne przetwarzanie danych w Jubitom

Jubitom przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym przy wykorzystywaniu profilowania. Otrzymane w wyniku procesu przetwarzania informacje pomagają Jubitom lepiej zrozumieć klientów, ich potrzeby a także lepiej dopasować ofert do ich preferencji.

Działanie takie nie rodzi wobec osoby objętej profilowaniem żadnych skutków prawnych, a także nie powoduje żadnego istotnego wpływu na jej sytuację.

Czy podanie danych jest obowiązkowe ?

Podanie danych osobowych, które Jubitom uzyskuje aby:

 • wykonać umowę
 • podjąć działania na żądanie osoby, której dane dotyczą, jeszcze przed zawarciem umowy
 • wypełnić ciążący na Jubitom obowiązek prawny

Jest konieczne. We wszystkich tych przypadkach brak następujących danych:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania
 • adres e-mail
 • nr telefonu,
 • data urodzenia
 • adres dostawy (jeżeli jest inny, niż adres zamieszkania)

skutkował będzie niemożnością zawarcia umowy, lub wykonania oczekiwanego świadczenia.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.